BúsquedaResultados 1-10 de 75
Resultados por ítem:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1921Vitoria-Eleizbarrutirako kristiñau-ikasbidea. Iru mallatan : Bizkai'ko euskeraz / Gotzan (Obispo) Jaunaren ardurapean Jaungoiko-Jakituaren Irakasle-Batzordeak atondu dau.-
1800Cristau dotriña : ceñetan eracusten baitire gure dede sanduco gauzaric bearrenac / Astetec erderaz ; eta orai Nafarroaco euscaratu izarrac adirazten duena erantsiric ateratcen du Pedro Antonio Añibarroc.Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.), trad.; Rada (Pamplona), imp.
1840Doctrina cristiana / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz compondua ; ipiñizuan euzqueraz Juan de Irazusta.Irazusta, Juan de, trad.
1911Cristauaren dotrinaco liburu chiquia : Aita Astete'ren dotriñaco liburuchuan dauden gauzaric bearrenen ezagüera itz guchitan / Bizcarra'tar Zacarias eracasle ta teolojiaco maisuac gaztelaniz antolatua ; eta apaiz euscaldun batec eusquerara itzulia...umeen oneraco.Vizcarra Arana, Zacarías de.
1907Catezismo laburra : Cristiñauaren dotriña laburtuaren lenengo zatiya ume chiquichuentzat Erromaco probinziyaco obispaduai aita santu Pío X.ac izentaua / biurtu dau bizcaico eusquerara Garita-Onandía-co on Balbino.Garitaonaindia Albizu, Balbino, trad.; Soloaga (Durango), imp.
1909Cristiñau doctrina / Aita Gaspar Astetec erderaz escribidua ; eta guero Gabriel Menendez de Luarcac gauza asco erantzita atera eban ; orain eusquerarara hiyortuta urteiten dau arguitara cerbait gueyagoturic Laudiyoco Abade Jaunen encarguz eta costuz, diar dirian baiyezcoacaz.Menéndez de Luarca, Gabriel.
1816Guiristinoen doctrina laburra : haur-gaztei irakhasteco / Piarres de La Vieuxville, Bayonaco Yaun Aphezpicuaren manuz imprimatua, hau choilqui irakhatsia içaiteco Bayonaco Diocesan.Cluzeau (Bayonne), imp.
1921Gazteizko elizbarrutirako kristau-ikasbidea. Lenengo malla : gipuzkoako euskeraz / Gotzai Jaunaren ardurapean Jaungoiko-jakintzaren erakusle-batzordeak antolatu du.-
1867Cristauaren dotriña / Astetec erdaraz arguitara emana ; eta Guipuzcoaco Arciprestazgo Nagusico apaicen batzarre edo Congregacioac 1855-garren urtean erabaqui zuan becela berriro euskarara itzulia.Sanz y Gómez (Vitoria-Gasteiz), imp.
1805Jubilau beçala ematen den perdunantça osoaren crida edo publicacionea : Aita Saindu Pio, icen huntaco VII, garrenac Christau-herriari, Jubilau beçala, ematen dioen Perdunantça osoa... : Eliça bisitetan eguin beharco diren othoitzeguin / Juan Joseph-Jacobe Loison.Pío VII, Papa.; Loison, Joseph-Jacques, Obispo de Bayonne.; Bayonne (Diócesis). Obispo (1802-1820 : Joseph-Jacques Loison); Cluzeau (Bayonne), imp.